Näringsdepartementet
Avdelningen för bostäder och transporter
Enheten för marknad och regelverk på transportområdet
103 33 Stockholm
Remiss N2018/01601/MRT

Maritimt Forum ansluter sig till synpunkterna som förs fram i remissvar från Svensk Sjöfart. Därutöver önskar Maritimt Forum anföra vad som följer.

Maritimt Forum välkomnar regeringens förslag till Eko-bonus eftersom det är ett förslag som syftar till att underlätta för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Flera åtgärder och förslag har gjorts för att främja sjöfarten i Sverige såsom exempelvis införande av tonnagebeskattning och att det finns flera namngivna objekt i förslaget till nationell plan för infrastrukturinvesteringar. Men trots flera positiva åtgärder, varav förslaget till Ekobonussystem är en, måste Maritimt Forum ändå föra fram att det kan te sig märkligt att Sjöfartsverket höjer avgifterna för farleder och lotsning samtidigt som regeringen ämnar införa ett Eko-bonussystem. Det kan därmed finnas anledning att göra en översyn av hur det samlade uttaget av avgifter och skatter samt stöd främjar sjöfartslösningar i transportarbetet.

Vid remissmöte anordnat av den näringsdepartementet den 26 mars 2018 framkom flera frågor kring utformingen av förslaget till Eko-bonussystem. Maritimt Forum lyfter därför fram några av de frågor och synpunkter som framfördes vid mötet.

Av 1§ andra stycket framgår att ”stöd får ges för nya sjötransporter eller förbättringar av befintliga sjötransporter som möjliggör att vägtransporter ersätts med sjötransporter”. Av förordningstexten framgår att för att Eko-bonus skall vara aktuellt måste en transport ske antingen med lastbil eller per fartyg.

Dagens logistiksystem är ofta intermodala och innefattar flera olika trafikslag. En transport kan bestå av sjöfart, järnväg och lastbil. Eftersom syftet med förordningen är att minska utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser bör Trafikverket få möjlighet att göra en bedömning om ett intermodalt transportupplägg som innehåller en sjöfartslösning skall vara stödberättigad utan krav på direkt koppling mellan en väg- och sjötransport.

Av 7 § följer att ”de externa kostnaderna för transport av gods på väg ska beräknas enligt den schablon per tonkilometer som Trafikverket föreskriver”. Maritimt Forum vill här framföra att använda tonkilometer som utgångspunkt för en schablon är problematisk av flera skäl. För det första syftar förordningen till att minska utsläpp och växthusgaser genom att öka transporteffektiviteten, vilket har relativt lite att göra med vikt som måttenhet. Därtill sker en omfattande del av transporterna till och från Sverige Roro-fartyg där lasten rullar ombord och iland för egen maskin, och där måttet är filmeter. Det finns också transporter som exempelvis tompositionering av containrar där fyllnadsgraden är låg som med fördel görs med sjöfart i stället för lastbil. Vid sådana transporter skulle ett mått som tonkilometer motverka syftet med en Eko-bonus.

I förslaget till förordningstext kan enligt 15 § enbart stöd beviljas så länge det finns medel. Om ansökningar blir fler än det finns medel sätts samtliga stöd ner. Denna paragraf stämmer därför inte överens med 6-7 §§ som stipulerar hur mycket den stödberättigade kan få ersättning för. Det innebär att den sökande kan budgetera för en viss summa för att sedan få ett lägre stöd till följd av högt söktryck. En alternativ tolkning av förordningstexten är att det gäller att vara med vid första ansökningstillfället för att försäkra sig om att få stöd innan budgeterade medel tar slut.

Avslutningsvis ser Maritimt Forum fram mot att en färdig förordning kan implementeras skyndsamt med hänsyn taget till beredningskrav så att budgeterade medel för 2018 kan tas i anspråk.

Joachim Glassell
VD Maritimt Forum