Tonkilometer

är en måttenhet för att mäta godstransportarbetet. För passagerare är motsvarande term personkilometer. För godstransporter gäller att ”varje godsenhets massa i ton multiplicerat med transportsträckan i kilometer för var och en” (Wikipedia) ger tonkilomermåttet. Denna måttenhet är det trafikslagsövergripande bästa sättet jämföra och bedöma transportsystemens transportarbetet (till skillnad från att enbart titta på antalet ton gods).

2018-05-21T16:07:09+02:00 21 maj, 2018|