enligt en FN-rekommendation (UNECE) gäller för klassningen av inlandsfarvattnen, enligt EUs regelverk. För EU-klassade inre vattenvägar finns zonindelning, till skillnad från den havsbaserade IMO-sjöfarten som har fartområden. Zon 1 utgörs av vattenvägar med en signifikant våghöjd som över viss tid i genomsnitt inte överskrider 2,0 m. För zon 2 och 3 är gränserna för den signifikanta våghöjden 1,2 m respektive 0,6 m. Zon 4 regleras inte i rekommendationerna men avser kanaler där våghöjden i praktiken är 0 meter.