Mer sjöfart, ja tack!
– transportköpare om överflyttning av gods från väg till sjö

För denna rapport har ett knappt 20-tal varuägare djupintervjuats kring sjöfart i vid bemärkelse av Maritimt Forum. Intervjuerna har skett i små grupper eller enskilt. Vi har inte använt ett fast frågeformulär, utan valt öppna och ostrukturerade diskussioner som metodik. Detta för att bättre fånga och kunna skildra komplexiteten i företagens logistikupplägg. Det har också varit viktigt med ostrukturerade intervjuer för att hålla ett öppet sinnelag och inte fastna i förutfattade meningar kring vilka överväganden som styr transportköparnas val av transportslag. Företagen är vitt skilda för att fånga bredden av svenskt näringsliv så bra som möjligt. Bland företagen återfinns både importörer och exportörer. Det största företaget omsätter 300 miljarder kronor per år medan det minsta omsätter 300 miljoner kronor per år. Företagen är producenter, grossister och detaljister. De representerar traditionellt transporttunga basindustrier såväl som detaljhandel.

Rapporten rör närsjöfart.

Ladda ner rapporten här:
Rapport_Mer sjöfart ja tack_Maritimt Forum 2017