betecknar den stat vars flagga ett fartyg för. Alla fartyg måste följa flaggstatens säkerhets- och miljöregler.