är kontroll av utländska fartyg som anlöper en svensk hamn i avsikt att kontroller att internationella regelverk efterlevs.