SHK utreder alla olyckor och tillbud inom den civila sjöfarten sedan 2011 som enligt Internationell och nationell lagsstiftning ska utredas. SHK:s uppdrag omfattar utredningar av olyckor eller tillbud till sjöss som inträffar i direkt anslutning till driften av handelsfartyg, fiskefartyg eller statsfartyg inom svenskt territorialvatten, eller med fartyg under svensk flagg oavsett var olyckan eller tillbudet inträffar. Källa: Statens haverikommission (SHK).