Maritima klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt med fokus på den maritima sektorn i Västsverige. Genom ny kunskap, samverkan och dialog vill vi bidra till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Vi vill skapa goda förutsättningar för att Västsverige medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser. Det gör vi genom att på olika sätt adressera de samhällsutmaningar som finns inom t.ex. transport, livsmedel, material, miljö och besöksnäring – med utgångpunkt i den marina miljön. 

Sedan starten 2012 har Maritima klustret i Västsverige successivt utvecklats och har framför allt under verksamhetsåret 2017 knutit flera nya parter till klustret och har under året samarrangerat flera aktiviteter. 

För år 2017 har vi valt att publicera en verksamhetsberättelse för att tydligare visa vår verksamhet och vad en klustersamverkan kan resultera i. Vi vill också dela med oss av de kunskaper som klustrets många aktörer har och publicerar i år en omvärldsanalys för klustrets fokusområden. Omvärldsanalyserna har genomförts under 2017 inom klustrets arbetsgrupper i respektive fokusområden, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel, Maritima operationer (sjöfart och teknik) och Maritim turism. Fokusområdena motsvarar de målområden som finns i den nationella maritima strategin. Omvärldsanalyserna är baserade på arbetsgruppernas kännedom och kompetenser och gör därför inte anspråk på att täcka in allt inom fokusområdet, men fångar sannolikt huvudtrenderna både globalt och nationellt och framförallt regionalt. Analyserna bygger på den gemensamma dialog som finns mellan forskare, näringslivsaktörer och myndigheter inom Maritima klustret i Västsverige. 

Vår förhoppning är att omvärldsanalyserna ska bidra till att vi inom klusterorganisationen, så väl som aktörer utanför klustret, ska få ökad kunskap om utmaningar och hinder inom respektive fokusområde. Omvärldsanalyserna syftar till att öka förståelsen för möjligheterna till blå tillväxt i vår region och i Sverige. De utmaningar som finns måste adresseras och lösningar behöver hittas för att vi ska nå de mål och visioner om hållbar tillväxt inom de blå näringarna som vi har satt upp regionalt och nationellt. 

Samordningsgruppen för Maritima klustret i Västsverige 

Ladda ner omvärldsanalys och verksamhetsberättelse här:
Maritima klustret Omvärldsanalys 2017 (pdf)
Maritima klustret Verksamhetsberättelse (pdf)