I årets regleringsbrev, som är regeringens sätt att styra myndigheternas arbete, finns flera nyheter som berör den maritima näringen. Regleringsbrevet skrivs varje år och bestämmer bland annat hur mycket medel som ges till respektive myndighet och vad pengarna ska gå till. Bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket har fått sina regleringsbrev från regeringen för år 2024 och flera punkter kan få en påverkan för den maritima näringen. Läs om Sjöfartsverkets regleringsbrev här.

Havs- och vattenmyndigheten

Flera av de arbetsområden som Havs- och vattenmyndigheten fått i uppdrag att arbeta med handlar om fisket där man bland annat ska arbeta för genomförande av en gemensam fiskepolitik, förstärkning av fiskerikontroll, bidraga till internationella förhandlingar om plast och effekter av licensjakt på säl men även yrkesfiskets delaktighet i forskningsprojekt.

Havs- och vattenmyndigheten har också i uppgift att redovisa arbetet med att stärka de akvatiska områdesskyddet och marint områdesskydd med särskilt fokus på Östersjön.

FN:s havsrättskonvention är även i fokus då myndigheten fått i uppdrag att sammanställa en rapport om vilken kapacitet det finns inom Sverige gällande genomförandet av det nya globala havsavtalet.

Östersjön är också i fokus och myndigheten får 27 miljoner för att samordna insatser inom Helcoms aktionsplan för Östersjön och Ospars miljöstrategi, samt 2 miljoner kronor till Helcoms planeringsarbete och insatser för havsmiljön i Östersjön.

Läs mer: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/Index?rbId=24263

Transportstyrelsen

I Transportstyrelsens regleringsbrev skriver regeringen att myndigheten ska underlätta för certifiering av nya lösningar kopplad till elektrifierad sjöfart med fokus på konvertering av fartyg till eldrift. Den 30 november nästa år ska uppdraget redovisas.

Transportstyrelsen ska också arbeta med regelförenkling och arbeta för att minska administrativa kostnader, något som ska gälla för hela Transportstyrelsen verksamhet. Redan den 15 mars ska förslag skickas till klimat- och näringslivsdepartementet.

Transportstyrelsen har även fått ett ekonomiskt mål om att beräkna avgifterna så att intäkterna senast år 2028 täcker verksamheterna gällande både sjöfart, luftfart och vägtrafik.

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=23990

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har bland annat fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen av metan. SCB ska även ges 2 MSEK för uppdrag om att utveckla statistik om exportens klimatnytta. Bidrag ska även ges till Swedish Water House som arbetar för ökad kunskap om internationella vattenfrågor och vattenförvaltning.

Både Havs- och vattenmyndigheten får även medel för att sanera vrak samt medel för insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar.

Klimatklivet får även en fortsättning och förstärkning med 800 MSEK för år 2024. Klimatklivet förlängs även till år 2028.

Energimyndigheten

Under 2024 ska Energimyndigheten bland annat ge förslag på uppdatering av den nationella energi- och klimatplanen. Energimyndigheten ska även utarbeta underlag för utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel och en plan för arbetet ska redovisa senast den 15 april 2023.  Myndigheten får även medel för forskning och innovation som bidrar till omställningen av energisystemet och lägre klimatutsläpp.

Branschorgan och institut kan även beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

Läs mer: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=23922

Trafikverket

 I Trafikverkets regleringsbrev är inte sjöfarten i sig i fokus, men i trafikslagsövergripande infrastrukturplanen ska man redovisa hur myndigheten långsiktigt arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen av kritiska personalkategorier. Medel ges även till arbetet med det civila försvaret. Sjöfarten ges medel för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Sjöfarten får även för år 2024 100 MSEK till forskning och innovation.

Läs mer: https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=24273

Trafikanalys

Trafikanalys är den myndighet som tar fram statistik för bland annat sjötrafiken. Under 2024 ska Trafikanalys även ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn. Kunskapsunderlaget ska bland annat omfatta en kartläggning av konsekvenser för till exempel markanvändning, elnät och beredskap – både lokalt, regionalt och nationellt.