Nu har Sjöfartsverkets regleringsbrev publicerats. Precis som för år 2023 får Sjöfartsverket år 2024 ett tillskott på 45 miljoner kronor för att påbörja omställningen av Sjöfartsverkets egen båt- och fartygsflotta till att bli fossilfri. Myndigheten ska redovisa hur omställningsarbetet fortskrider och vilka åtgärder som har vidtagits.

För år 2024 ska Sjöfartsverket även redogöra för vilka kvalitetssäkringsverktyg eller metodstöd, exempelvis, MSB:s verktyg Infosäkkollen, som använts för att utvärdera och utveckla myndighetens informationssäkerhetsarbete. Sjöfartsverket ska även redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit och planerar att vidta för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader samt vilka åtgärder Sjöfartsverket har vidtagit för att förbättra bemötande och service gentemot företagen. Myndigheten ska också redovisa vilka hinder som finns för att kunna påskynda förenklingsarbetet.

Några skillnader finns mellan år 2023 och 2024 gällande finansieringen. Exempelvis höjs finansieringen för civilt försvar till 7 368 800 SEK från 6 947 800 SEK. Ramanslagen för isbrytare höjs från 34,4 miljoner till 1 160 miljoner år 2024. Ersättningen till fritidsbåtars ändamål ligger kvar på samman nivå, 533 308 TSEK. Sammanlagt 300 000 000 kronor får användas för att reducera farledsavgiften genom så kallad klimatkompensation.

Läs hela regleringsbrevet här.