I Trafikverkets inriktningsförslag för framtidens infrastrukturplan nämns den maritima näringen och sjöfarten. Bland annat pekar man på att sjöfarten står inför en kritisk kompetenssituation.

– Infrastruktursektorn är beroende av många bristyrken som idag är svåra att rekrytera, vilket gör kompetensförsörjning till en allt mer prioriterad och akut fråga, skriver Trafikverket bland annat i inriktningsrapporten.

Sjöfartsinvesteringar som föreslås i rapporten är 11 800 miljoner för år 2026-2037 (i prisnivå 2021) och 14 200 miljoner kronor i prisnivå 2023. För år 2022-2033 innefattade planen 14 300 miljoner sek i prisnivå 2021. Bland dem innefattas bland annat medel till Sjöfartsverkets isbrytarflotta om ca 7 miljarder kronor.

Bland dem som tidigare gett sina åsikter kring planen är regionerna som ”betonar att sjöfarten behöver ses över med avseende på finansieringsmodeller för att främja hållbara transporter på vatten”. Flera regioner skriver även om vikten av överflyttning av gods från väg till sjöfart och att både hamn- och terminalbyggnader behöver medfinansiering. Den region som framförallt pekar på vikten av sjöfarten är Region Gotland som är beroende av sjöfarten för godstransporter.

Ett ytterligare underlag till planen är den nationella samordnarens uppdrag gällande inrikes sjöfart och närsjöfart.

– Trots att intresset från hamnar, rederier, transportköpare med flera är stort, driver aktörerna själva ofta inte arbetet med gröna sjöfartskorridorer vidare. Samordningen behöver därför fortgå. Inledningsvis handlar det om att initiera samarbeten och partnerskap, men i förlängningen också om att skapa förutsättningar för att gå över till förnybara bränslen. Ekonomiska incitament är i det fallet en nyckelfaktor. Detsamma gäller trafiken på inre vattenvägar, som har svårt att utvecklas bland annat på grund av höga kostnader, skriver den nationella samordnaren Björn Garberg bland annat i rapporten.

Ett ytterligare medskick handlar om vikten av samverkan och en funktion för samarbete skulle öka möjligheterna till överflyttning av transporter till sjöfart, framförallt då den nationella samordnarens uppdrag gäller till och med juni 2024. Bland annat föreslås att ett svenskt Short Sea Promotion Center upprättas, något som Maritimt Forum tidigare arbetat med. Även hur samordningen av gröna sjöfartskorridorer och sjöfartens omställning ska organiseras efter den 30 juni 2024 är något som den nationella samordnare föreslår görs inom kort.

Läs inriktningsförslaget här.

Läs rapporten från den nationella samordnaren här.