Den marintekniska branschen är central för att hela den maritima näringen ska fungera. Maritimt Forums medlem Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) samlar de marintekniska företagen och är även en del av det svenska forskningsinstitutet RISE.

– Den marintekniska branschen består av ett stort antal kompetenser och levererar produkter och tjänster till verksamheter på, under, över och i närheten av vatten. Det gör att bredden av företag är stor, alltifrån företag inom IoT (Internet of Things) och digitalisering till traditionella företag som varv och varvsindustri samt försvarsindustri.  Utan marintekniska företag stannar svensk sjöfart och därmed påverkas hamnar och Sveriges nödvändiga import och export. Tekniken och tjänsterna som levereras är  möjliggörare för verksamhet kopplat till vatten, så som till exempel energiutvinning till havs, transporter, energiöverföring, svenskt försvar och nyttjandet av vår vackra kust för rekreation, säger Andreas Bach, verksamhetsansvarig på SMTF.

Hela den marintekniska branschen bestod år 2021 av ca 1360 företag med en nettoomsättning på 45 798 miljoner kronor och närmare 13 203 anställda, en ökning med 3 procent jämfört med 2019.

– För exempelvis försvarsfrågan är det ytterligare en del aspekt som tydliggör behovet av att ha svenska företag som kan serva, underhålla och bygga maritima verksamheter. Kan vi inte det så tar inte länge innan man får stoppa mycket av handeln. Marinteknik är därmed ett nationellt intresse, säger Andreas Bach.

För branschen är den gröna omställningen viktig och i fokus för merparten av företagen.

– Svenska marintekniska ligger långt framme gällande den gröna omställningen. I Sverige tar man fram miljövänlig teknik och man har modiga och innovativa marintekniska företag men också användare i Sverige som ofta är först på bollen, trots att det är enorma utmaningar att få det att gå ihop affärsmässigt. Grön omställning är en stor drivkraft och utvecklingspotential i sig. En annan utmaning är lagar och regler som ofta är det som hindrar implementering av ny teknik – där är vi alldeles för tröga idag. Idag är inte tekniken problemet utan problemet ligger i mångt och mycket i regelverk och affärsmodeller, säger Andreas Bach.

Kompetensförsörjningsfrågan är, som precis för merparten av den maritima näringen, viktig för den marintekniska branschen.

– Vi söker mycket folk och i stort kan man säga att det saknas allt från svetsare till sjörättsjurister. Den spännvidden är det på behovet. Mycket av det hänger tätt ihop med att vi har så få svenska sjömän och fartyg idag. Idag läser man kanske först till sjökapten, går till sjöss under en tid för att sedan gå iland för att jobba på exempelvis myndigheter och klassningssällskap. Det är väldigt centralt för maritima företag att vi har tillräckligt stor handelssjöfart med svenskflaggade fartyg. Där tycker jag att det är viktigt att man ser näringen som en helhet och att man inte säger att man bara behöver besättningen eller bara teknik, utan vi behöver alltihopa och vi behöver se oss som en bransch där kompetenserna vandrar mellan oss, säger Andreas Bach.

Läs mer om SMTF.