Engelskans inland navigation, är synonymt med begreppet ”trafik på inre vattenvägar” (Inland Waterways Transport, IWT), det vill säga trafik på floder, sjöar och kanaler samt väderskyddade kustzoner. Det är sjöfart på EU-klassade inre vattenvägar med särskilda, EU-klassade inlandsfartyg eller inlandspråmar (engelskans barges och inland shipping vessels). Denna typ av sjöfart regleras i EU-direktivet 2006/87. Det finns särskilda fartyg för enbart inlandssjöfart, men även andra fartyg kan trafikera området om de uppfyller övriga aktuella regler för vattenområdet.

Sveriges har flera vattenområden som klassas som inre vattenvägar. Bland annat Vänern, Vättern, Göteborgs söda skägråd, Mälaren och Södertälje kanal och Södertälje hamnar, Trollhätte kanal, Göta älv och Nordre älv, Göta kanal. På bilden från Transportstyrelsen nedan finns alla de zoner i Sverige som klassas som inre vattenvägar.

Bild: Transportstyrelsen

År 2022 stod den inrikes sjöfarten för 26 procent av Sveriges totala andel godstransporter enligt Trafikanalys. Samma år var persontransportarbetet till sjöss 1 489 miljoner personkm.

Närsjöfart – av stor vikt för EU

Att transportera mer på fartyg är något som bland annat EU har som mål. Fram till år 2030 är exempelvis EU:s mål att 25 procent mer gods ska transporteras på inre vattenvägar och närsjöfart.

Närsjöfart kallas även för short-sea shipping (SSS), kortsjöfart och europasjöfart. Det är trafik med gods och passagerare som går i slingor mellan hamnar inom Europa. EU definierar närsjöfarten som både inrikes och internationell trafik, inklusive feedertrafik, på hav, sjöar och mellan hamnar i geografiska Europa (inklusive Norge och Island) eller mellan dessa hamnar samt icke-europeiska länder vars kustlinje ligger vid de insjöar som angränsar EU-hamnar. Hamnarna i Marocko, Egypten, Israel och Ryssland (mot Barents hav, Vita havet och de ryska hamnarna i Östersjön) räknas in. Även offshore supply services, med sin specifika verksamhet räknas numera till närsjöfarten.

Enligt Eurostat utgjorde närsjöfarten 60,9 procent av den totala sjötransporten av gods till och från EU:s största hamnar 2021, 0,5 procentenheter mer jämfört med 2019. Sverige är ett av de länder som har mest närsjöfart, vilket förklaras bland annat med Sveriges geografiska läge och långa kust. Det land som hade mest närsjöfart mätt i ton år var Italien med 315 miljoner ton, följt av Nederländerna. Sverige kom på sjätte plats.

Läs mer: