Hur såg sjöfartsåret 2023 ut? Nu är statistik från Sjöfartsverket publicerad som visar antalet anlöp och fartyg till och från Sverige under hela år 2023. Informationen är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 GT eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell.

Färre antal anlöp ägde rum år 2023 jämfört med år 2022

Totalt antal anlöp enligt Sjöfartsverkets statistik för under år 2023 70 191 stycken, jämfört med 75 092 anlöp år 2022. År 2019, innan coronapandemin ägde rum, var antalet anlöp 79 676 stycken.

Anlöpen har minskat för både passagerarfartyg och lastfartyg. År 2022 var antalet anlöp för passagerarfartygen 50 387 stycken, medan antalet anlöp år 2023 enbart var 48 063. År 2022 var antalet anlöp för lastfartygen 24 705 och år 2023 anlöpte 22 128 stycken lastfartyg. Flest anlöp år 2023 skedde i Malmö-regionen där hela 37 728 anlöp ägde rum.

Fler reser med fartyg år 2023 än år 2022, men färre jämfört med år 2019

Även om anlöpen minskar ökar antalet passagerare. År 2023 reste 21 271 000 personer med fartyg, medan antalet passagerare år 2022 låg på 21 208 000. År 2019, innan pandemin, reste dock 26 954 000 personer med fartyg. Passagerarna reste främst från Malmöregionen, 8 686 000 totalt passagerare, och Stockholmsregionen, totalt 6 702 000 passagerare. År 2019 var det dock från Stockholm som flest reste då antalet passagerare var hela 10 799 000.

Minskat transporterat gods år 2023 i hela Sverige, men ökning i Luleåregionen

Godsmängden som transporterat har minskat. År 2023 transporterades ca 151 miljoner ton, medan ca 160 miljoner ton transporterades år 2022 enligt Sjöfartsverkets beräkningar, vilka skiljer sig något från Trafikanalys beräkningar där 168 miljoner ton beräknades transporteras till och från Sverige år 2022. Merparten av lasten går med lastfartyg, men ca 36 miljoner ton transporteras med passagerarfartyg. Framförallt lastas och lossas gods i Göteborgsregionen, ca 34,9 miljoner ton, och i Malmöregionen, ca 34,6 miljoner ton, men även Luleå hanterar en betydande godsmängd. Luleåregionen är även en av de regioner där godsmängden ökar från 16,1 miljoner ton år 2022 till 18,8 miljoner ton år 2023.

Läs mer om Sjöfartsverkets statistik här.