Maritimt Forums medlem Bunker One tillhör den danska familjeägda koncernen USTC som är en av världens största bunkerleverantör och hela koncernen transporterar ca 30 miljoner ton varje år. Verksamheten för Bunker One äger rum i 18 länder och man ser en stor affärsmässig potential med den gröna omställningen.

– Svenska Bunker One säljer ca 65 000 ton bunker varje månad och det arbetar idag 13 personer på kontoret. Vi använder oss av anpassade oljetankers varav en är redo att leverera metanol. Vi har testat med 30 procent inblandning av biobränsle ombord på egna båtar, det blir dyrare men den positiva effekten är att du sänker CO2-utsläppen med ungefär 26 procent. Det finns gröna korridorer härifrån till Nederländerna men då Nederländerna har ett annat system där man subventionerar iblandningsbränslet är det svårt i dagsläget att konkurrera, säger Carl Johan von Sydow, vd på Bunker One.

För branschen har det gått bra de senaste åren och Carl Johan von Sydow siar om att det fortsatt är en intressant framtid man går till mötes.

– Jag är helt övertygad om att shipping-branschen går mot en spännande framtid. Vi har äntligen fått på agendan den gröna omställningen och medvetandet hos marknaden har ökat. Man förstår nu att man måste sänka emissionerna och då är man mer villig att betala för produkten och tjänsten. Greta Thunberg effekten har slagit igenom även inom shippingen, hon har gjort en välgärning för miljöfrågorna och fått dem på agendan vilket är positivt. I den här branschen så påverkas man även av de geopolitiska förutsättningar, vi har exempel från Röda havet och panamakanalen, som gör att transporterna blir längre – något vi inte vill då det även påverkar miljö och klimat. Låt oss då inte vänta på framtida bränslealternativ, utan göra det som är möjligt här och nu för att göra förbättringar även om det inte är ett perfekt alternativ, exempelvis iblandning av biobränslen som FAME, säger Carl Johan von Sydow.

Branschen som Bunker One verkar i levererar 300 miljoner ton bunker per år. Den gröna omställningen är därmed ett faktum som kommer att påverka verksamheten och Carl-Johan menar att samarbete är en av nycklarna för att nå framgång i frågan.

– Den gröna omställningen kommer att vara på agendan även framgent. Vi kommer fortsätta leverera det som marknaden vill ha idag men hela tiden vara beredda på en övergång. Det är 300 miljoner ton som ska ersättas på årsbasis och där kan vi alla bistå i arbetet. Jag tror att det är jätteviktigt att inse att ingen part kan driva omställningen ensam. Om hamnarna, transportköparna, leverantörerna eller rederierna ska vara möjliggörare kan en organisation som Maritimt Forum sätta fingret på att man måste prata med varandra om hur omställningen ska gå till. Man kan exempelvis ha pilotprojekt och se vilka utsläppsminskningar det blir. Det viktiga är att våga öppna sig lite, säger Carl Johan von Sydow.

Flera utmaningar finns idag för att nå framtida mål och samhällets behov, bland annat tillgången på fartyg och bränslen.

– En sak som behöver göras är att säkerställa tanktonnaget. Inom tanksegmentet så byggs det inte så mycket vilket innebär att transporterna blir dyra. Även varuförsörjningen av grön metanol och hur vi säkerställer det är en utmaning. Jag tror att man måste acceptera att det blir en palett med olika lösningar alltifrån bioinblandningar, grön metanol, till skrubbers med carbon capture-lösning. Vi bör säkerställ att vi har så många möjligheter som möjligt och säkerställa att regelverket för den maritima näringen är global och inte lokalt – för det är så branschen ser ut. Det är även viktigt att politiken tar långsiktiga beslut och där har vi som industri en skyldighet att bistå. Ett fartyg ska operera i minst 20 år och då blir det mycket svårt när inte en långsiktighet finns och man ska ta stora investeringsbeslut, säger Carl Johan von Sydow.

Carl Johan hoppas att fler förstår vikten av den maritima näringen och söker sig till branschen.

– Om man är intresserad av affärer, logistik, geopolitik, språk och finans – då är detta helt rätt bransch. Det är en bransch som måste anpassa sig för omvärlden vilket innebär att den aldrig står stilla. Ingen dag är den andra lik. Framförallt så är det väldigt roligt och shippingbranschen är i dess rätta ord internationell. Man skapar förutsättningar att jobba överallt, säger Carl Johan von Sydow.