Att logistiken fungerar är nödvändigt för att en vara ska komma från A till B och där är sjötransporter en viktig del i hela det intermodala och globala transportsystemet.  Någon som är expert på detta är Maritimt Forums medlem SBC Logistics som framförallt arbetar med olika logistikprojekt, inklusive upphandlingsprojekt och flödesanalyser

– Det vi gör kan handla om allt från logistikprojekt kring lager eller större logistikprojekt där man behöver en aktör som hjälper till med latt hålla ihop kedjan. Det kan vara allt från stora till små företag som behöver hjälp med detta. Jag har jobbat med logistik i större delen av mitt arbetsliv och det är oftaföretag som inte själva har en stor logistikorganisation som behöver hjälp, eller support. Eftersom vi är ett mindre bolag kan vi hjälpa företag att hitta rätt lösning för projektet och inte bara ombesörja att flytta godset utan även hitta en transport- och logistiklösning som passar dem beroende på om det krävs långväga skeppningar eller mer närliggande transporter, säger Stefan Bodelind, vd på SCB Logistics

Att tänka just intermodalt eller multimodalt, alltså att se transportsystemet som ett helt system där alla trafikslag behövs, är nyckeln för lyckade logistiklösningar menar Stefan Bodelind.

– Man kan såklart använda vilket transportslag man vill. Vi kör mycket på båt, men också på järnväg och bil där det behövs. Mycket export sker givetvis med båt eller järnväg, medan inom Skandinavien är det ofta både tåg, bil och båt som används. Det viktiga är att göra de lösningar som passar bäst för godset och behoven.

Flera studier har pekat på att det ofta är priset som avgör transportköparens val av transport, men att miljöaspekter blir allt viktigare – något som bekräftas av Stefan Bodelind.

– Priset är viktigt, men än viktigare är att kunderna vill känna att leverantörerna förstår och bryr sig samt kan leverera den service man har bestämt till ett vettigt pris. Det är en mix av detta vi kan erbjuda och ofta kanske vi inte kan slå en stor aktör på fingrarna gällande pris, men ofta däremot gällande kundservice. Utförandet av transporten är ofta inte det stora arbetet utan att ta fram förslag på vilket upplägg som passar bäst. De mindre företagen har exempelvis ingen eller liten logistikfunktion och då kan vi hjälpa till. För att åstadkomma mer miljövänliga transporter tror jag att det finns flera saker man skulle kunna göra. Genom att redovisa utsläpp för transporter så kan man synliggöra vad man gör i dagsläget och därefter sätta upp mål för att bli bättre. Då skulle det kanske även bli mer konkurrenskraftigt att transportera sjövägen och att välja fartyg som har bättre klimat- och miljöprestanda. Det finns idag flera olika index i världen, men om man hade kunnat ställa olika leverantörer och fartyg mot varandra skulle företag enklare kunna arbeta med detta. Det handlar dock om att hitta bästa lösningen och lämpligaste transportmedel för varje specifikt behov, säger Stefan Bodelind.

Ibland är sjötransporter enda rimliga alternativet, exempelvis när mycket gods ska flyttas från Sverige till andra världsdelar, men det finns även andra anledningar till att välja sjötransporter.

– För inrikes sjöfart är det ofta upp till logistikföretaget att föreslå bästa transportslag och det är inte alltid det är så många som tänker på sjötransporter. När man exempelvis gör en miljökalkyl, vilket blir allt vanligare, så upptäcker man snabbt vilket transportsätt som har en miljömässig fördel. Sjötransporter och tågtransporter kräver oftast stora volymer, medan för mindre volymer så är vägtransport det dominerande. Det är därför viktigt att analys görs för att klargöra vilken lösning som kan fungera och som ger det resultat man eftersträvar, säger Stefan Bodelind.

I framtiden väntar stora samhällsutmaningar och gällande transporter är kapacitetsbrist, exempelvis gällande infrastruktur, hamnavgifter och chaufförer, en utmaning som kan bli allt viktigare att adressera.

– Krig och andra omvärldshändelser är stora utmaningar för hela transportsektorn och samhället. Med båt kan man kanske köra ännu mer mellan norra och södra Sverige samt ner på kontinenten men då krävs en volym för att det även skall vara ekonomiskt försvarbart. Sjöfarten har mer tröskeleffekter men infrastukrutren finns där och jag tror att det blir tvunget att alla trafikslag på något sätt i framtiden bär sina faktiska kostnader, säger Stefan Bodelind.

– Konkurrenskraftsfrågan är A och O i allting. Man kan ha miljöaspekter men ”money talks” och ska man få näringslivet att verkligen dra i en omställning så måste man se att det finns en ekonomisk fördel,säger Stefan Bodelind.

Läs mer om SBC Logistics.