I EU:s senaste rapport om transportsektorn publiceras nya siffror för maritima transporter.

Passagerarstatistik

De hamnar som har flest passagerare finns i Grekland, Italien, Sverige, Finland, Spanien och Estland, där Sverige kommer på sjätteplats. Hamnen med flest passagerare återfinns i Messina, Italien. Enligt rapporten står dessa hamnar för hela en femtedel av alla passagerare i en europeisk hamn. Totalt 349 miljoner passagerare passerade en hamn under år 2022, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med år 2021. Sverige nämns som ett av de länder där en av de största ökningarna skett, hela 46,7 procent.

Godstransporter

Gällande godstransporter stod maritima transporter för 67,9 procent av alla transporter i EU år 2021, baserat på ton-km, då senaste mätningen är gjord, inlandssjöfart stod för 1,8 procent av transporterna. En ton-km är ett ton gods som transporteras över en kilometer.

Det land som har absolut mest inlandssjöfart i EU är Nederländerna, följt av Danmark och Belgien. Totalt transporterades 122 miljarder ton-km med inlandssjöfart inom EU. Ca 50 procent av fartygen som transporterades med inlandssjöfart var flaggade med den nederländska flaggan och 15,9 procent var tyskflaggade. Framförallt transporterades produkter från gruvdrift och stenbrott, petroleumprodukter och kemikalier, men exempelvis jordbruks- och skogsprodukter transporterades med inlandssjöfart inom EU.

Godstransporterna som den maritima sektorn hanterade inom EU uppgår till 3,5 miljarder ton år 2022, en ökning med 0,8 procent år 2021. De hamnar i EU som hanterade mest gods år 2022 var Rotterdam och Antwerp-Bruges. 2,1 miljarder av de ton som transporters till/från en EU-hamn transporterades till eller från en hamn utanför EU. Belarus, Moldavien, Ukraina och Ryssland stod år 2022 för totalt 10,4 procent av de sjötransporterna utanför EU.

Säkerhet och miljö

Statistiken från EU visar även på säkerhetsaspekter. Enligt statistiken omkom 24 personer inom sjöfartsnäringen som arbetade på ett EU-registrerat fartyg, jämfört med vägtransporter där 19 900 personer omkom samma år.

Även miljöfrågor inkluderas i rapporten. Bland annat visas att andelen energi från förnybara källor inom transporter år 2021 var 9,1 procent.

Sysselsättning

Av de 6,1 miljoner människor som arbetar inom transportsektorn inom EU arbetar 4,8 procent av dem inom maritima transporter år 2022. Ca 22,4 procent av alla som arbetade inom sjötransporter år 2022 var kvinnor.

Läs mer.