Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM).
Det styrande organet för konventionen om skydd av den marina miljön i Östersjöområdets , den s k Helsingforskonventionen.