betecknar den klustergemensamma vision- och strategiprocess som Sjöfartsforum drev 2009 – 2013 där alla aktörer i det maritima klustret var välkomna att delta. Under åren arbetade 22 olika arbetsgrupper med kartläggning, analys, mål och handlingsplaner. Mellan 50 – 150 företag och organisationer var aktiva i arbetet. Processen syftade till att klustret själv skulle ta ansvar för sin utveckling, samverka i högre grad, få samsyn kring viktiga frågor och finna en gemensam målbild framåt. Strategiprocessens viktigaste mål var – och är – att Sverige ska ha en politiskt beslutad maritim strategi som ger långsiktiga förutsättningar för den maritima näringen samt  att sjöfarten ska öka i transportsystemet. Strategiprocessens slutdokument heter det Maritima Manifestet – jobb, kompetens och samhällsnytta.