betecknar företag, organisationer och verksamheter som kan kopplas till havet som vattenväg eller havet som resurs. Det svenska maritima klustret, definierat enligt EUs definition, består av sju olika klusterområden; Tillverkning/Maritim teknologi, Transport, Havet som resurs, Service, Fritid och turism, Offentlig sektor och Forskning och utbildning. Klusteruppdelningen i sju områden är hämtad från Commission of the European Communities. (2007). Commision Staff Working Document. Maritime Clusters. I en svensk definition – till skillnad från EU Commissionens – ingår t ex vattenbruk och fiskeribranschen i område ”resurser från havet”. Fem av områdena utgör tillsammans den maritima näringen. I den ingår inte offentlig sektor och akademi. Alla sju klusterområden är beroende av den maritima kompetensen, alla påverkar också varandra och samspelet dem emellan är viktigt.