Nu har flera regeringsbeslut som berör den maritima näringen publicerats. Bland annat aviserar regeringen om att man går vidare i arbetet med att skapa ny reservhamnskapacitet på Gotland. Trafikverket får i uppdrag att tillsammans med Sjöfartsverket, Försvarsmakten och Fortifikationsverket inleda förberedande utredningar avseende Kappelshamn. Läs mer.

Ett ytterligare regeringsbeslut handlar om havsbaserad vindkraft där regeringen har beslutat att ge tilläggsdirektiv till Utredningen om havsbaserad vindkraft. Utredaren ska därmed ta ställning till om Sverige på sikt bör övergå till ett system där tillståndsgivning till havsbaserad vindkraft enbart sker genom att staten anvisar lämpliga platser för etablering. Läs mer.

Det tredje beslutet handlar om att Trafikverkets uppdrag som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart med fokus på sjöfartens klimatomställning förlängs. En ny uppgift för samordnaren blir att etablera en samverkansplattform med relevanta offentliga aktörer, till exempel på lokal och regional nivå, för att utveckla former för innovationsupphandlingar som kan påskynda sjöfartens omställning till fossilfrihet samt elektrifiering. Trafikverket ska också föra dialog med hamnar, rederier, transportköpare och andra berörda aktörer för att stötta arbetet med att etablera så kallade gröna sjöfartskorridorer. Läs mer.