Fler reser med fartyg år 2023 än år 2022, men färre jämfört med år 2019

Hur såg sjöfartsåret 2023 ut? Nu är statistik från Sjöfartsverket publicerad som visar antalet anlöp och fartyg till och från Sverige under hela år 2023. Informationen är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 GT eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell.

Färre antal anlöp ägde rum år 2023 jämfört med år 2022

Totalt antal anlöp enligt Sjöfartsverkets statistik […]

2024-02-02T09:27:23+01:0030 januari, 2024|

Vad är inlandssjöfart och närsjöfart?

Engelskans inland navigation, är synonymt med begreppet ”trafik på inre vattenvägar” (Inland Waterways Transport, IWT), det vill säga trafik på floder, sjöar och kanaler samt väderskyddade kustzoner. Det är sjöfart på EU-klassade inre vattenvägar med särskilda, EU-klassade inlandsfartyg eller inlandspråmar (engelskans barges och inland shipping vessels). Denna typ av sjöfart regleras i EU-direktivet 2006/87. Det finns särskilda fartyg för enbart inlandssjöfart, men även andra fartyg kan trafikera området om de uppfyller övriga aktuella […]

2024-01-29T09:22:18+01:0029 januari, 2024|

Marintekniska branschen ökat antalet anställda med 3 procent

Den marintekniska branschen är central för att hela den maritima näringen ska fungera. Maritimt Forums medlem Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) samlar de marintekniska företagen och är även en del av det svenska forskningsinstitutet RISE.

– Den marintekniska branschen består av ett stort antal kompetenser och levererar produkter och tjänster till verksamheter på, under, över och i närheten av vatten. Det gör att bredden av företag är stor, alltifrån företag inom IoT (Internet of Things) […]

2024-01-24T14:02:52+01:0025 januari, 2024|

Vad gör ett tankrederi och hur går det för tanksegmentet?

Inom den maritima näringen är handelssjöfarten en viktig del som i sin tur består av flera olika segment. Dessa är indelade efter vad fartygen transporterar, exempelvis container, bulk, RoPax och rena passagerarfartyg. Ett stort segment är tanksegmentet som i Sverige består av flera viktiga rederier. Maritimt Forums medlem Concordia Maritime är ett av dessa rederier och bildades redan år 1888.

– Som tankrederi fokuserar man på att bygga, äga och driva tankfartyg. Vi servar […]

2024-01-23T09:10:53+01:0023 januari, 2024|

Trafikverket föreslår sjöfartsinvesteringar i infrastrukturplanen för år 2026-2037

I Trafikverkets inriktningsförslag för framtidens infrastrukturplan nämns den maritima näringen och sjöfarten. Bland annat pekar man på att sjöfarten står inför en kritisk kompetenssituation.

– Infrastruktursektorn är beroende av många bristyrken som idag är svåra att rekrytera, vilket gör kompetensförsörjning till en allt mer prioriterad och akut fråga, skriver Trafikverket bland annat i inriktningsrapporten.

Sjöfartsinvesteringar som föreslås i rapporten är 11 800 miljoner för år 2026-2037 (i prisnivå 2021) och 14 200 miljoner kronor i […]

2024-01-15T16:40:37+01:0015 januari, 2024|

Maritimt Forums nyhetsbrev publicerat

Nu kan du läsa Maritimt Forums senaste nyhetsbrev där du bland annat kan lära dig mer om den maritima näringen, maritim statistik, grön omställning, kompetensförsörjning och transporteffektivitet.

I månadens nyhetsbrev kan du även läsa om:-> StatistikHur går det för den maritima näringen?->Statistik/grön omställningVad betyder skogsindustrin för den maritima näringen?-> Statistik/grön omställning:

2024-01-15T09:59:33+01:0015 januari, 2024|

Vad betyder skogsindustrin för den maritima näringen? Möt Maritimt Forums medlem Skogsindustrierna

Skogsnäringen är en av Sveriges största transportköpare och det trafikslag man använder sig av mest för utrikes transporter är sjöfart. För de inrikes transporterna står sjöfarten för en betydande andel. För inrikes sjötransporter så är det särskilt flis som transporteras, men även rundvirke, massa och en mindre andel papper.

Sverige står för ca 4 procent av världens produktion av pappersmassa, papper och trävaror och skogsindustrin är mycket viktig för Sveriges ekonomi. Merparten […]

2024-01-10T08:50:42+01:0010 januari, 2024|

Framtidens jobb finns inom den maritima näringen

Maritimt Forums medlem Seko Sjöfolk är en branschorganisation inom facket Seko som arbetar för att sjöfolket ska ha rättvisa löner, trygga anställningar och goda arbetsvillkor. Medlemmarna arbetar som exempelvis matros, servitris, motorman, kocksteward och ekonomibiträde inom sjöfarten. Totalt organiserar man nästan 4000 personer och inom den maritima näringen är yrkesgrupperna mycket viktiga. Att exempelvis autonoma fartyg skulle minska behovet i framtiden – det tror inte Kenny Reinhold, ordförande på Seko Sjöfolk.

– Utan våra […]

2024-01-09T09:20:24+01:009 januari, 2024|

Möt Maritimt Forums medlem Furetank – Pionjärer inom hållbar sjöfart

Furetank är rederiet som länge arbetat med både grön omställning och per år transporterar flytande produkter motsvarande ca 430 000 tankbilar med släp. Rederiet står också inför en stark expansion och kommer att få betydligt fler fartyg i sin handelsflotta.

– Om två år kommer vi att vara dubbelt så stora som idag. Vi har sju fartyg i flottan idag och har tio fartyg i order. År 2027 kommer vi att ha 15-16 fartyg totalt. […]

2024-01-12T13:51:13+01:004 januari, 2024|
Till toppen